Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

slowlifephilosophy
12:37
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
12:37
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
12:36
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialagabugu lagabugu
slowlifephilosophy
12:36
4160 faa1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialagabugu lagabugu
slowlifephilosophy
11:48
slowlifephilosophy
11:44
Reposted frombluuu bluuu

June 21 2019

slowlifephilosophy
06:00
5574 6725 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

June 20 2019

slowlifephilosophy
20:05
Reposted frombluuu bluuu

June 18 2019

slowlifephilosophy
11:44
slowlifephilosophy
11:44

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
slowlifephilosophy
11:43
3078 92b6 420
Reposted fromonlyman onlyman viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
11:32
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
11:31
7109 1188 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapanicma panicma
slowlifephilosophy
11:31
3802 6dbf 420
Reposted fromgrobson grobson viaretaliate retaliate
slowlifephilosophy
11:31
Reposted fromFlau Flau viaretaliate retaliate
slowlifephilosophy
11:30
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
slowlifephilosophy
11:29
11:29
6174 f9af 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamefir mefir

June 13 2019

slowlifephilosophy
06:49
0217 4469 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

June 07 2019

slowlifephilosophy
19:43
6769 d061 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl