Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

slowlifephilosophy
12:43
3976 6fd3 420
Reposted fromthetemple thetemple viakatt katt
slowlifephilosophy
09:52
8322 ca6c 420
Reposted frommiststueck miststueck viabigevilgrin00 bigevilgrin00
slowlifephilosophy
09:50
Reposted fromdimer dimer viaciarka ciarka
slowlifephilosophy
09:49
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka
slowlifephilosophy
09:49
slowlifephilosophy
09:49

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viaramoneska ramoneska
slowlifephilosophy
09:49
7717 b6f7 420
Reposted fromsoftboi softboi viaramoneska ramoneska

May 10 2019

slowlifephilosophy
12:53
6507 04f9 420
slowlifephilosophy
12:53
2956 9c44 420
Reposted fromheroes heroes viathebelljar thebelljar

May 09 2019

slowlifephilosophy
10:43
slowlifephilosophy
10:39
5932 691d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadezynwoltura dezynwoltura
slowlifephilosophy
10:39
slowlifephilosophy
10:38
4563 3717 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
slowlifephilosophy
10:37
3347 5650 420
Reposted fromarancione arancione viadreamadream dreamadream
slowlifephilosophy
10:37
slowlifephilosophy
10:37
slowlifephilosophy
10:36
8395 cc47 420
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
10:36
1081 655f 420
Reposted frompunisher punisher viainsanedreamer insanedreamer
slowlifephilosophy
10:36
Reposted frombluuu bluuu
slowlifephilosophy
10:35
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl