Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

slowlifephilosophy
10:53
slowlifephilosophy
10:53
Reposted frombluuu bluuu vianaiwna naiwna
slowlifephilosophy
10:53
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
slowlifephilosophy
10:53
6842 f825 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
slowlifephilosophy
10:51
0398 8bf5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
10:51
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viadreamadream dreamadream

February 09 2019

slowlifephilosophy
16:43
7452 db2a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:42
7040 6c14 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:41
7055 8472 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:39
9076 e7c4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:39
9084 6bac 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:39
2040 fc1d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowlifephilosophy
16:38
7122 66ee 420
Reposted fromskonam skonam viafenoloftaleina fenoloftaleina
16:37
slowlifephilosophy
16:37
5988 bb5f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 08 2019

20:40
3413 1e36 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viafenoloftaleina fenoloftaleina
slowlifephilosophy
17:59

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatytuteraz tytuteraz
slowlifephilosophy
17:59
6337 b9fc 420
Reposted fromyourhabit yourhabit viatytuteraz tytuteraz
slowlifephilosophy
17:58
4783 ab2d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafenoloftaleina fenoloftaleina
slowlifephilosophy
17:58
Reposted frombluuu bluuu viafenoloftaleina fenoloftaleina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl